بیمتال

PIC_09008926807a578d

بیمتالها رله های حفاظتی هستند که جهت حفاظت الکترو موتور ها در مقابل اضافه بار در مدار قرار می گیرد به طور کلی ساختمان داخلی بیمتال

به دو دسته تقسیم می شود :

-تیغه های قدرت ، که جریان اصلی الکترو موتور از این تیغه ها  عبور پیدا می کند .و چنانچه جریان بیش از اندازه از این تیغه ها عبور کند که متناسب با جریان

موتور نباشد این تیغه ها تغییر وضعیت داده و جریان عبوری به الکترو موتور را قطع میکند.

-تیغه های فرمان ، که در مدار فرمان قرار گرفته و چنانچه جریان عبوری از حد مجاز فراتر رود باعث قطع کنتکتور تغذیه شده میگردد.

بیمتال ها نیز با توجه به نوع موتور دارای کلاسهای حفاظتی متافتی هستند ؛ کلاس حفاظتی ۱۰ برای موتور با بارهای سبک  و کلاس ۲۰

برای الکترو موتور های بار سنگین می باشد.

 

بالا